1330 திருக்குறளும் தமிழில் download செய்திட

posted May 4, 2011, 1:05 PM by Unknown user   [ updated May 4, 2011, 1:34 PM ]
திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த காலத்திலேயே சமயமும் சாதியும் வேரூன்றி இருந்தாலும், சாதி சமயத்திற்கு அப்பாற்பட்டவராக திருவள்ளுவர் வாழ்ந்திருக்கின்றார் என்பதற்கு அவரின் குறள்பாக்களே சான்று பகிர்கின்றன. எங்கும் நீக்கமற நிறைந்த முதலும் முடிவுமற்ற – சர்வ வியாபியான பரம்பொருளையே அவர் ஏச இறைவனாக வணங்கியிருக்கிறார்.
1330 திருக்குறளும் தமிழில் download செய்திட

Comments